Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego HFT71 pod adresem https://sklep.hft71.pl/ jest HFT71 sp.z o.o., ul. Targowa 4, 52-326 Wrocław, NIP: 8992750262, BDO: 0005119491, adres korespondencyjny: hft71.pl, ul. Targowa 4, 52-326 Wrocław, adres korespondencyjny poczty elektronicznej: sklep@hft71.pl

2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sklep - sklep internetowy HFT71, będący przedmiotem własności firmy HFT71 sp.z o.o., ul. Targowa 4, 52-326 Wrocław, NIP: 8992750262, BDO: 0005119491
Klient - podmiot, który dokonuje zakupu Towarów lub Usług w Sklepie.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Rejestracja - czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta.
Konto - wydzielone miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są informacje (dane) dotyczące Klienta, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z Usług i funkcji Platformy.
Magazyn - magazyn Sklepu znajdujący się przy ulicy Targowej 4 we Wrocławiu.
Towar - towary znajdujące się w ofercie Sklepu.
Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep tj. wykonywanie nadruków na Towarach; zamieszczanie przez Klientów projektów graficznych w kreatorze nadruków, celem wykonania nadruku na Towarach
Oferta - Towary umieszczone na stronie internetowej www.hft71-shop.com.
Kreator nadruków- aplikacja internetowa służąca do projektowania przez Klienta personalizowanych Towarów
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Cena - cena jednostkowa Towaru lub Usługi zamieszczona w opisie Towaru lub Usługi, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT.
Cena Łączna - łączna cena, uwzględniająca ilość zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują).
Dowód zakupu - faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu.
Regulamin - niniejszy regulamin sklepu sklep.hft71.pl

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest internetowa sprzedaż Towarów oferowanych przez sklep internetowy oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną.

4. Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem składającym zamówienie, a Sklepem.

5. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030).

6. Regulamin określa w szczególności:
1) warunki i zasady dokonywania Rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;
2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy;
4) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.hft71.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie projektów graficznych do kreatora nadruków o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

9. Poprawne korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadania jednej z wymienionych przeglądarek internetowych : Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge.

2. Oferta i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu, w związku z czym mogą Państwo wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

3. Procedura zawarcia umowy

1. Klient ma możliwość dokonywania zakupów Towarów oraz Usług w Sklepie po uprzedniej Rejestracji w serwisie lub bez Rejestracji. Rejestracja odbywa się w ten sposób, że Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. W górnej części strony znajduje się ikonka „Logowanie”, po kliknięciu w nią, pojawia się podstrona, gdzie można się zarówno zalogować jak i zarejestrować.

2. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawne i pełne podanie danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu sprzedaży bez rejestracji. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu sprzedaży bez rejestracji.

4. W celu utworzenia konta lub złożenia zamówienia bez rejestracji Klient proszony jest o podanie danych osobowych wskazanych w formularzu. Dane te będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawieranej umowy, a także w sprawach powiązanych z wykonaniem tej umowy, np. obsługą reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne jednak koniecznie dla zawarcia i wykonania umowy ze Sklepem. Administratorem danych osobowych klienta jest właściciel Sklepu wskazany w § 1 Regulaminu. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w polityce prywatności dostępnej tutaj.

5. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie sklep.hft71.pl, - 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia.

6. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz Ceny Łącznej zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności.

8. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sklep w formie wiadomości e-mail.

9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. powyżej

10. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej w pkt 9.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży.

12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie. Należy wówczas skorzystać z opcji usunięcia zarejestrowanego konta, wówczas umowa zostaje rozwiązana wraz z tym momentem. Sklep może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do zaniechania naruszeń, w stosunku do Klienta, który:
a) przesyła projekty graficzne do kreatora nadruków, będące treściami bezprawnymi
b) w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami Sklepu.

4. Metody płatności i dostawa

1. Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony towar:

  • Płatności internetowe, w tym:
    a) płatności za pośrednictwem Przelewy24;
    b) płatności za pośrednictwem BLIK;
    c) przelew internetowy z wykorzystaniem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
    d) przelew natychmiastowy.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.


2. Przewiduje się następujące metody dostawy:
a) Kurier DHL;
b) Kurier DPD;
c) Kurier InPost;
d) Paczkomat InPost

3. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar winna nastąpić na rachunek bankowy Sklepu

4. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić przedstawicielowi-Kurierowi wybranej firmy kurierskiej.

5. Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia.

6. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta jak również numer zamówienia podany w wiadomości e-mail. Zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy.

7. Wysyłka zamówienia następuje niezwłocznie po jego wyprodukowaniu i skompletowaniu. Nie ma możliwości odroczenia terminu wysyłki lub jej wstrzymania.

8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Realizacja zamówienia

1. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu lub kartą płatniczą zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia, pomimo wezwania do uregulowania wpłaty, skutkuje anulowaniem zamówienia.

2. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić Kurierowi wybranej firmy kurierskiej.

3. Realizacja zamówienia trwa do 78 godzin.

4. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki oscyluje pomiędzy 1 a 10 dniami roboczymi, po którym następuje wysyłka towaru. Przed przypadającymi Świętami oraz innymi ważnymi dniami, przed którymi zwiększa się ilość zamówień oraz podczas wzmożonego zapotrzebowania na dany produkt, wysyłka towaru może potrwać nawet do 14 dni roboczych, jednak zazwyczaj towar jest wysyłany w przeciągu jednego dnia roboczego.

5. W przypadku potrzeby weryfikacji graficznej, informatycznej lub innej, zamówienia złożonego przez Klienta będącego Konsumentem, czas realizacji zamówienia, określony w Regulaminie Sklepu, jest liczony od momentu zakończenia weryfikacji zamówienia i jego ponownego przeniesienia do realizacji. Brak kontaktu z Klientem, w celu usunięcia przeszkód z powodu których zamówienie musi zostać zweryfikowane, skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.

6. Reklamacja

1. Sklep obowiązany jest dostarczyć towar nie obarczony wadami.

2. Klient może złożyć reklamacje w sprawach dotyczących sprzedanych towarów.

3. W przypadku Klientów będących konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową.

4. Reklamację można wnieść:
- w przypadku Klientów będących Konsumentami - w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego - w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;
- w przypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta - w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru towaru - w zakresie reklamacji jakościowej.

5. Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca z prawami konsumenta, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

6. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacji w formie pisemnej należy kierować na adres: ul. Targowa 4, 52-326 Wrocław wraz z podaniem numeru zamówienia i powodów ją uzasadniających.

7. Sklep rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie - nie przekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.

8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Klientowi przysługuje:
a) w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta , prawo do:
- żądania usunięcia wady;
- wymiany wadliwych towarów na wolne od wad;
- złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

b) w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorców z prawami konsumenta - Klient może żądać wyłącznie wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych niedogodności. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.

9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta, ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dostarczenia rzeczy reklamowanej do Sklepu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep). Koszty te zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o uznaniu reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta zobowiązany jest do odebrania ze Sklepu, na swój koszt, rzeczy reklamowanej lub skorzystanie z usługi wysyłki oferowanej przez Sklep, zgodnie z aktualnym cennikiem przesyłek.

7. Odstąpienie od umowy klientów będących konsumentami

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z prawami konsumenta w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z prawami konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tym samym Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zamówienia odzieży z własnym nadrukiem oraz odzieży spersonalizowanej (tj. wyprodukowanej pod wytyczne klienta np. z podanym imieniem, datą, nazwą itd.).

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właściciela sklepu HFT71 sp.z o.o., ul. Targowa 4, 52-326 Wrocław, NIP: 8992750262, BDO: 0005119491, adres korespondencyjny: hft71.pl, ul. Targowa 4, 52-326 Wrocław, adres korespondencyjny poczty elektronicznej: sklep@hft71.com poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący konsumentem może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, który jednak nie jest konieczny.

5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu zamieszkania na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy towaru. Sklep przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta i według procedury dotyczącej składania zamówień.

6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta wszystkie otrzymane od Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta poinformował Sklep o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta, w przypadku realizowania prawa do odstąpienia od umowy lub wymiany towaru, zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy, w stanie nienaruszonym i wolnym od wad, do Sklepu na swój koszt.
Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar należy odesłać lub przekazać nam na adres: HFT71 sp.z o.o., ul. Targowa 4, 52-326 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z prawami konsumenta odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z prawami konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, np. maski na twarz, kominy, przyłbice ochronne, rękawiczki, bielizna, itp.

8. Kupony rabatowe

1. Każdy kupon rabatowy jest jednorazowy (po wykorzystaniu traci ważność, chyba, że jest inaczej opisane w miejscu, gdzie znajduje się ten kupon rabatowy).

2. Po wpisaniu kodu na stronie koszyka przy składaniu zamówienia klient otrzymuje procentową zniżkę opisaną na kuponie.

3. Rabat ten nie łączy się z innymi rabatami w sklep.hft71.pl

9. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania powiadomień reklamowych poprzez e-mail, a także SMS tylko do tych klientów, którzy podczas rejestracji wyrazili na to zgodę. W każdej chwili Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywanych treści.

2. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie https://sklep.hft71.pl/ są własnością Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego hft71-shop.com w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Gotowy Towar może różnić od poglądowego, zarówno wielkość, jak i umiejscowienie nadruków, które może ulec zmianie. Projekty Towarów są tylko poglądowe i Sklep nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale.

6. Na produktach oferowanych w Sklepie dopuszczalne jest występowanie przebarwień i niedoskonałości związanych z produktem. Wskazane czynniki mogą obejmować maksymalnie do 1% powierzchni artykułu.

7. Nadruki, a w szczególności ich kolory, mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków (druk wykonywany jest w trybie kolorów CMYK), a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Sklep dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych wizualizacji.

8. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Sklepu pod względem technicznym.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sklep, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

10. O zamiarze zmiany regulaminu Sklep zawiadamia Klienta przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

11. Klient, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania ze Sklepu i usunąć konto.

12. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie Sklepu.

13. Własność intelektualna: Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, której właścicielem jest HFT71 sp.z o.o., ul. Targowa 4, 52-326 Wrocław, NIP: 8992750262, BDO: 0005119491, adres korespondencyjny: hft71.pl, ul. Targowa 4, 52-326 Wrocław (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.

15. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub przyznających mu prawa konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

16. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium